Profili i Migracionit 2016 – Shqipëri

Ky dokument prezanton Profilin e Migracionit në Republikën e Shqipërisë për vitin 2016. Hartimi dhe publikimi i tij është mbështetur në piken 4, të nenit 141, të Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar.

Informacioni i mbledhur dhe analiza e të dhënave për përgatitje e këtij Profili është siguruar nga burime zyrtare.

Profili i Migracionit, i miratuar me urdhër të Ministri të Punëve të Brendshme gjendet i publikuar në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë së Shtetit Shqiptar.

Profili i Migracionit gjendet bashkëlidhur edhe në një kopje në anglisht.

*Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA