Konsultimi publik

 1. Koordinatori për konsultimin publik
 2. Ligji ‘Për azilin” nr.113/2020 – Miratuar në 29.07.2020
 3. Projektligji për Azilin në RSHRelacioni
 4. Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët”RELACIONI
 5. Projektligji “Për trajtimin financiar me pension shërbimi të punonjësve të Policisë së Shtetit që ndërpresin marrëdhëniet e punës”  –  RELACIONI
 6. Paketa me ndryshime në Kodin Penal_MB – Maj 2019
 7. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 8. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
 9. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 10. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT
 11. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 12. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 13. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 14. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 15. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 16. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 17. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 18. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 19. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 20. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 21. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 22. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 23. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 24. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 25. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 26. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 27. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 28. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 29. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 30. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 31. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 32. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 33. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 34. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 35. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 36. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 37. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 38. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 39. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”