Konsultimi publik

 1. Koordinatori për konsultimin publik
 2. Projektligj “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”
 3. Strategjia Ndërsektoriale e Sigurisë në Komunitet 2021-2026
 4. Strategjia Kunder Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025
 5. Projektligji “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”
 6. Projektligji “Për të huajt”
 7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378 datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
 8. Ligji ‘Për azilin” nr.113/2020 – Miratuar në 29.07.2020
 9. Projektligji për Azilin në RSHRelacioni
 10. Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët”RELACIONI
 11. Projektligji “Për trajtimin financiar me pension shërbimi të punonjësve të Policisë së Shtetit që ndërpresin marrëdhëniet e punës”  –  RELACIONI
 12. Paketa me ndryshime në Kodin Penal_MB – Maj 2019
 13. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 14. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
 15. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 16. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT
 17. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 18. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 19. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 20. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 21. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 22. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 23. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 24. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 25. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 26. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 27. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 28. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 29. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 30. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 31. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 32. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 33. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 34. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 35. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 36. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 37. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 38. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 39. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 40. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 41. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 42. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 43. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 44. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 45. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”