Konsultimi publik

 1. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 2. Koordinatori për konsultimin publik
 3. Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët”RELACIONI
 4. Projektligji “Për trajtimin financiar me pension shërbimi të punonjësve të Policisë së Shtetit që ndërpresin marrëdhëniet e punës”  –  RELACIONI
 5. Paketa me ndryshime në Kodin Penal_MB – Maj 2019
 6. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
 7. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 8. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT
 9. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 10. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 11. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 12. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 13. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 14. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 15. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 16. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 17. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 18. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 19. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 20. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 21. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 22. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 23. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 24. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 25. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 26. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 27. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 28. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 29. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 30. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 31. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 32. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 33. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 34. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 35. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 36. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 37. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”