Tiranë – Vijon ndërgjegjësimi mbi parandalimin e migracionit të parregullt

13 Mars 2018, Tiranë – Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit “Mbi parandalimin e migracionit të parregullt”, në datën 1 mars zhvilluan takime informuese në qarkun e Tiranës.

Takimet e organizuara përfshinë një workshop me anëtarë të Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike Antitrafik, si dhe përfaqësues nga bashkia, këshilli i qarkut, sistemi arsimor, shërbimi social shtetëror, sistemi shëndetësor, njësitë e qeverisjes vendore, punonjësit e Mbrojtjes së fëmijëve, etj., në total 22 pjesëmarrës.

Nga anëtarët e Tryezës Teknike u theksua nevoja për të monitoruar agjencitë private të punësimit që veprojnë në vend. Ky shqetësim u nda nga aktorë të ndryshëm dhe zyra rajonale e punësimit për shkak të nevojës së tyre për t’i referuar personat dhe duke theksuar rëndësinë e të qenit i sigurt për t’iu referuar këtyre agjencive të punësimit; Gjithashtu, nevoja për programe riintegrimi për të kthyerit me qëllim të krijimit të një sistemi efektiv referimi, si dhe shkëmbime të informacione të përbashkëta në pikat e kalimit kufitar nga institucione të ndryshme për të informuar të kthyerit lidhur me Zyrat Rajonale të Punësimit dhe rolin e tyre për t’iu referuar qytetarëve shërbimeve përkatëse.

Gjithashtu, u zhvilluan takime informuese më nxënës të shkollës së mesme “Arben Broci”  me një pjesëmarrje prej 27 nxënësish, i cili vijoi me një workshop me mësuesit e kësaj shkolle me pjesëmarrjen e 28 mësuesve. Nxënësve iu shpërndanë pyetësorë vlerësimi para dhe pas takimit, për të mbledhur reagimet e studentëve dhe informacioni i mbledhur do të përdoret për vlerësimin e ndikimit në fund të fushatës.

Më tej u zhvillua një takim me punonjësit e Zyrës Rajonale të Punësimit dhe , ku u informuan për fushatën kombëtare dhe ngritjen e vetëdijes lidhur me parandalimin e migracionit të parregullt.

Takimet informuese në Tiranë mbyllën dhe kalendarin e aktiviteteve që ishin planifikuar.

–          Rreth 900 persona nga struktura të ndryshme kanë marrë pjesë në aktivitete, në 12 rajone * 75 persona (rreth 75 persona në 4 takime në secilin rajon morën pjesë);

–          rreth 360 persona morën pjesë në punëtoritë me Komitetet Rajonale dhe Tabelat Teknike duke përfshirë njësitë e qeverisjes vendore, agjencitë e tjera qeveritare dhe aktorët e shoqërisë civile;

–          rreth 360 mësues morën pjesë në punëtoritë në 12 rajone; përafërsisht 400 studentë morën pjesë në sesionet informative në 12 rajone;

–          përafërsisht 400 studentë morën pjesë në sesionet informative në 12 rajone;

–          Janë shpërndarë rreth 50,000 fletëpalosje (4.150 fletëpalosje në çdo rajon);

–          48 workshope/sesionet informative u zhvilluan në 12 qarqe*4 workshope të organizuara me:

  • Anëtarët e Komiteteve Rajonale Antitrafikim dhe Tryezave Teknike, duke përfshirë përfaqësues nga: Këshillat e qarkut,  bashkitë, Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve, punonjës të policisë së Shtetit, Shërbimi Social Shtetëror i Shtetit, Zyra Rajonale e Punësimit, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Informativ Shtetëror, Drejtoritë Rajonale Arsimore, Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik, Inspektoratet Rajonale të Punës, shoqëria civile, përfaqësues nga  prokuroritë e rrethit.
  • Shoqërinë civile;
  • Mësuesit;
  • Takime me nxënësit maturantë të shkollave të mesme;
  • Takime në pikat kufitare;
  • Takime në vende publike.