Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit

Qëllimi i studimit ishte të mblidhte, analizonte informacion mbi procesin e kontaktit, identifikimit dhe bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit, përfshirjen e tyre në procesin e hetimit të trafikantëve dhe shfrytëzuesve dhe efektet e këtyre proceseve në rehabilitimin edhe riintegrimin e viktimave, për të dhënë rekomandime të informuara mbi përmirësimin e procesit të identifikimit dhe bashkëpunimit.

Grupi i studimit u përbë nga dy nëngrupe: nëngrupi i ofruesve të shërbimit dhe nëngrupi i studiuesve specialistë të zbatimit të ligjit.

Koordinimi i punës mes nëngrupeve u bë nga punonjësit e organizatës.

Dokumentat bashkëngjitur :

  1. Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit