Shpronesim për shkak të rikonstruksionit të rrugës “Pasho Hysa” – Bashkia e Tiranës – 25 maj 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të rikonstruksionit të rrugës “Pasho Hysa” të qytetit, në Bashkinë e Tiranës është 53.024.076 (pesëdhjetë e tre milion e zero njëzet e katër mijë e zero shtatëdhjetë e gjashtë) lekë.

  1. Shpronesim per rikonstruksinionin e rruges “Pasho_Hysa” – Bashkia e Tiranes