Shpronësim, për shkak të ndërtimit të rrugës “Robert Shvarc”, Bashkia e Tiranës – 21 maj 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të rikonstruksionit të rrugës “Robert Shvarc”, të Bashkisë së Tiranës është 944 706 (nëntëqind e dyzet e katër mijë e shtatëqind e gjashtë) lekë.

Ky publikim do të jetë për një periudhë 1 javore dhe brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, personat që kanë emrin, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatës në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

  1. Shpronesim, per shkak te ndertimit te rruges “Robert Shvarc”, te Bashkise se Tiranes