Shpronësim për rikualifikimin urban të bllokut nr. 46 – Bashkia e Tiranës – 1 Qershor 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të “Rikualifikimit urban të bllokut nr.46” të qytetit, në Bashkinë e Tiranës është 6.683.742 (gjashtë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) lekë.

  1. Shpronësim për rikualifikimin urban të bllokut nr. 46 – Bashkia e Tiranës