Shpronësim për ndërtimin e rrugës së “Kosovarëve” – Bashkia e Tiranës – 25 maj 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të ndërtimit të rrugës “Kosovarëve” të qytetit, në Bashkinë e Tiranës është 83.403.960 (tetëdhjetë e tre milion e katërqind e tre mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë.

  1. Shpronesim per shkak te ndertimit te rruges “Kosovareve” Bashkia e Tiranes