Shpronësim për ndërtimin e rrugës “Bajram Allaraj” – Bashkia e Tiranës – 1 Qershor 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të ndërtimit të rrugës “Bajram Allaraj” të qytetit, në Bashkinë e Tiranës është 10.859.100 (dhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind) lekë.

  1. Shpronesim per ndertimin e rruges “Bajram_Allaraj” – Bashkia e Tiranes