Shpronësim për ndërtimin e Bulevardit “Petro Nini Luarasi” – Bashkia e Tiranës – 1 Qershor 2015

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Tiranës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim. Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të ndërtimit të Bulevardit “Petro Nini Luarasi” të qytetit, në Bashkinë e Tiranës është 2.867.725 (dy milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e njëzetë e pesë) lekë.

  1. Shpronesim, per ndertimin e Bulevardit “Petro Nini Luarasi” – Bashkia e Tiranes