SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM – Bashkia Fier, 22 Nëntor ’15

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Fierit. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim, (BASHKELIDHUR)

Vlera e shpronësimit të pronarëve, për shkak të rikonstruksionit të  bulevardit ‘Jakov Xoxa”,  në Bashkinë e Fierit është 9 375 880 (nëntë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë.

Ky publikim do të jetë për një periudhë 1 javore dhe brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, personat që kanë emrin, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatës në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

  1. Lista e pronave dhe e pronareve Bashkia Fier – 2
  2. Lista e pronave dhe e pronareve Bashkia Fier