Shpallet 1 pozicion pune pranë Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm - Afatet - Ministria e Brendshme
Postuar më: 19/05/2022

Shpallet 1 pozicion pune pranë Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm – Afatet

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme, të miratuar me Urdhrin nr. 59, datë 1.04.2022, të Kryeminstrit për Miratimin e Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe Funksionimin  e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), shpall 1 pozicion të lirë pune, si vijon:

Përgjegjës sektori, në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë, në Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Përshkrimi përgjithësues për pozicionin “Përgjegjës sektori” në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë, në Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Kategoria III-a është:

Sektori i Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë ka për qëllim të tij krijimin e kushteve të favorshme që sistemi i përkrahjes dhe përkujdesjes sociale të mbërrijë dhe të përfshijë në programet përkatëse individë dhe grupe të margjinalizuar me risk për radikalizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm.

Ky sektor ndërmerr, krijon dhe ndjek zbatimin e projekteve konkrete të lidhura me policimin në komunitet, me qëllim përfshirjen e strukturës shtetërore të policimit në komunitet, në jetën e përditshme të vetë komunitetit.

 

Përgjegjësi i Sektorit të Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë kryen këto detyra funksionale:

 • Mban kontakte me institucionet simotra në vend e në rajon, nëpërmjet rrjetit të ekspertëve të fushës së sigurisë, policimit në komunitet dhe shoqërisë civile;
 • Përcjell mesazhe te paanshme publike për tolerancën dhe harmoninë fetare, si dhe përballet me narrativat radikale, mban kontakte me bashkësitë fetare në vend dhe me institucionet e tjera të besimit fetar;
 • Në bashkëpunim me personin e kontaktit dhe grupin e punës në Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, propozon planin e masave të institucionit, i cili miratohet nga Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Drejtësisë, me masa konkrete të angazhimit të strukturave vendore, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit te Provës;
 • Drejton dhe koordinon punën me rrjetet kombëtare dhe rajonale të shoqërisë civile;
 • Koordinon dhe orienton punën e grupeve te punës në Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisës si dhe Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, në bashkëpunim me personin e kontaktit dhe Qendrën;
 • Përgatit raportin vjetor të zbatimit të planit të masave për Qendrën dhe në bashkëpunim me personat e kontaktit të institucioneve dhe përgjegjësit e sektorëve përkatës, prezanton projekt raportin te Drejtori i Qendrës;
 • Koordinon punën në hartimin e politikave dhe ekspertizave më të mira të kohës për problematikat sociale, shoqërinë civile dhe çështjet fetare, sigurinë, në bazë të studimeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare;
 • Siguron që gjetjet nga studimet të kthehen në masa dhe veprime që synojnë drejtpërdrejt trajtimin e problemit dhe fushës që ndjek;
 • Organizon konferenca dhe takime të tjera në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar me fokus çështjet e ekstremizmit te dhunshëm me ekspertë të fushës sociale, shoqërinë civile, hulumtues, akademikë, klerikë dhe teologë;
 • Mundëson mbulimin mediatik me synimin e vetëm të përfshirjes në programet ditore të medias, të një qasjeje profesionale për tematika si: radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm;
 • Bashkërendon veprimtarinë e medias me ato të institucioneve qendrore, lokale me qellim orientimin e tyre drejt zonave/grupeve dhe individëve me risk radikalizmi dhe ekstremizmi te dhunshëm;
 • Krijon kushte qe sistemi i medias të bashkërendoje me grupe të tjera aktoresh publike dhe private në interes të krijimit dhe përcjelljes së mesazheve publike që promovojnë tolerancën, bashkëjetesën dhe harmoninë fetare e sociale në vend e në rajon;
 • Brenda objektivave të Qendrës, kryen detyra të tjera funksionale/administrative të ngarkuara nga eprori.

 

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion, janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë integritet të lartë profesional e moral;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre/ kundërvajtje penale;
 • Të mos ketë masë disiplinore administrative në fuqi;
 • Të ketë njohuri të thella dhe të vërtetuara për gjuhën angleze (niveli C1);
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vite në fushën e kërkuar apo mbi 5 vite punë në fusha të ngjashme;
 • Të zotërojë njohuri në fushën e sigurisë me fokus kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit;
 • Të ketë eksperiencë në programet kompjuterikë të përpunimit të të dhënave dhe në programe të tjera kompjuterike bazë;
 • Njohja e gjuhëve të tjera të huaja, punësimi i mëparshëm në organizata ndërkombëtare dhe/ose institucione akademike në fushën e sigurisë, si dhe njohja apo plotësimi i kritereve të tjera të veçanta që lidhen me sigurinë si punësim i ngjashëm etj., do të konsiderohen kritere të shtuara dhe do merren parasysh gjatë fazës së përzgjedhjes së kanditatit fitues.

 

Kritere të posaçme:

 • Të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në fushën e shkencave Juridike/Sociale/Politike, me diplomë të nivelit master shkencor/profesional ose diplomë të njësuar me të, ose studimet universitare në këtë fushë jashtë shtetit dhe të kenë marrë një diplomë të njësuar, sipas rregullave për njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj;
 • Të ketë aftësi të mira profesionale, organizative, etikë të lartë, komunikimi dhe të punës në grup;
 • Të kenë njohuri kompjuterike bazë dhe specifike.
 • Të ketë njohuri për legjislacionin në fuqi në lidhje me sigurinë publike si dhe akte të tjera ligjore në fuqi të nevojshëm për ushtrimin e detyrës së tij funksionale, dhe jo vetëm.

 

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.

Kandidati do të intervistohet në lidhje me:

Njohuri të përgjithshme për Kodin e Punës për të drejtat e detyrimet e punëdhënësit e punëmarrësit;

Ligj nr. 44/2015 Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim

Strategjia Kombëtare e Sigurisë

Strategjia Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Strategjia ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit, 2021–2025, dhe të planit të veprimit 2021–2023

 

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë aplikantët për këtë pozicion, është:

 • Jetëshkrim i plotësuar;
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Dëshmi të gjuhës angleze.

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentacionit të cituar më sipër, duhet të kryhet brenda datës 01.06.2022, në adresën e e-mailit zyrtar të QKEDH-së, info@cve.gov.al.

 

Në datën 10.06.2022,  Komisioni i Rekrutimit do të shpallë në faqen e internetit të QKEDH-së dhe në vendet e dukshme të institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit, të cilët kalojnë automatikisht në fazën tjetër, si dhe informacionin përkatës për datën, vendin dhe orën e zhvillimit të intervistës me gojë e cila do të zhvillohet nga Komisioni i Rekrutimit në ambientet e brëndshme të QKEDH-së.

 

Gjatë zhvillimit të intervistës Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

(Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 50 pikë për jetëshkrimin/eksperiencën/arritjet profesionale/pastërtinë e figurës dhe 50 pikë për intervistën me gojë).

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve nga Komisioni i Rekrutimit, QKEDH-ja do të kryejë njoftim individual nëpërmjet shërbimit e-mail, për çdo kandidat që është intervistuar me gojë për rezultatin e arrirë gjatë intervistës, si dhe do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të saj dhe në vendet e dukshme të institucionit brenda një afati 7 ditëve punë nga përfundimi i intervistës.

Ankimi për rezultatet finale bëhet brenda 3 ditëve punë nga përfundimi i intervistës dhe shqyrtimi i ankesave bëhet brenda 2 ditëve punë nga kryerja e ankimit.