Shërbime për Publikun

SHTETI ELEKTRONIK NË DORËN TËNDE _ PA RRADHË, PA VULA, PA KOSTO

#RevolucioniDigjital – Ministria e Brendshme

77 SHËRBIME ONLINE NGA POLICIA E SHTETIT
 1. Aplikim dhe riaplikim  i shtetasve të huaj për leje qëndrimi

2. Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së një prindi, që ka fituar shtetësinë shqiptare me natyralizëm

3. Kërkesë për fitim të shtetësisë

4. Kërkesë për lenie shtetësie

5. Kërkesë për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare për personat mbi 18 vjeç

6. Kërkesë për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare për personat nën 14 vjeç

7. Kërkesë për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare për personat nga 14-18 vjeç

8. Kërkesë për korrigjim të dhënash në sistem

9. Marrje informacioni/dokumenti/vërtetimi për gjobat ne sistemin e transportit rrugor

10. OASH dixhitale

11. Pajisja e shtetasve me vërtetim për procedurën e pajisjes me pasaportë

12. Autorizim i Posaçëm për blerje/mbajtje armë për individë

13. Autorizim për asgjësim të lëndëve plasëse për përdorim civil

14. Autorizim për blerje armë (gjahu/sportive) për individë

15. Autorizim për blerje armë zjarri

16. Autorizim për blerje armë zjarri për personat juridik

17. Autorizim për blerje/mbajtje armë me vjaska gjuetie/sportive për personat juridik e fizik

18. Autorizim për blerje/mbajtje armë zjarri në vendbanim për individë

19. Autorizim për koleksionim armësh

20. Autorizim për lëvizje ditore për ushtrimin e veprimtarisë të qitjes sportive

21. Autorizim për mbajtje armë (kategoria B, C) për personat fizik që u njihet e drejta e mbajtjes të armëve me ligj të veçantë për shkak të profesionit

22. Autorizim për mbajtje armë gjahu për shtetasit e huaj

23. Autorizim për mbajtje armë nga autoritete e huaja (mund të përfshijë edhe lejen e hyrje-dalje-transportit)

24. Autorizim për mbajtje armë për personelin shqiptar të sigurimit të autoriteteve të huaja

25. Autorizim për mbajtje armë për qitje sportive për shtetasit e huaj që marrin pjesë në veprimtari të organizuara

26. Autorizim për mbajtjen në koleksion të armëve të aftësuara

27. Autorizim për mjete speciale personave subjekteve që ushtrojnë veprimtari të ruajtjes dhe sigurisë fizike

28. Autorizim për përdorim skenik të armëve (A,B,C& D)

29. Autorizim për përdorimin e mjeteve të blinduara

30. Autorizim për targim të mjeteve të blinduara

31. Autorizim për transport/transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil

32. Autorizim të përkohshëm për hyrje të personave juridikë dhe fizikë në Republikën e Shqipërisë me armë gjahu dhe municione për gjueti, për veprimtarinë e gjuetisë turistike

33. Certifikimi i Drejtuesit Teknik të SHPSF

34. Certifikimi i Drejtuesit Tekniko-Administrativ për veprimtaritë e  licencuara sipas ligjit “Për armët”

35. Certifikimi i punonjësit të SHPSF

36. Certifikimi i punonjësit të SHPSF dhe për veprimtaritë e licencuara sipas ligjit për Armët

37. Certifikimi  i titullarit të SHPSF

38. Certifikimi (konfirmim/aprovim)  i personit fizik apo juridik, ku kërkesa mund të bëhet nga Institucioni Shtetëror, privat ose dhe nga personi fizik i interesuar

39. Deklarimi i humbjes së dokumenteve të ndryshme

40. Dorëzim i sendeve të humbura

41. Dhënie të kopjeve të dokumenteve të njehsuara me origjinalin nga dosja personale e ish-punonjësit të Policisë

42. Dhënie vërtetimi për pagën në strukturat e Policisë

43. Dhënie vërtetimi për vitet e punës në strukturat e Policisë

44. Kërkesë për dokumente të kërkuara nga Arkivi në veprim i DPPSH

45. Kërkesë për dhënie vërtetimesh për familjarët e punonjësve të Policisë, që kanë humbur jetën për shkak të detyrës

46. Kërkesë për informacion për pasaportat që disponon në sistem

47. Kërkesë për informacion si pjesëmarrës në ngjarje rrugore (aksident me pasoja në jetën e shtetasve dhe me dëme materiale)

48. Kërkesë për informacion të marrë nga sistemi TIMS

49. Kërkesë për lëshimin e vërtetimeve të personave me status INAD apo deportiv

50. Kërkesë për pajisjen me vërtetim performance nga subjektet SHPSF

51. Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e Policisë Rrugore

52. Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e policisë rrugore në intenerare të ndryshme në raste të zhvillimit të aktiviteteve sportive që zhvillohen në rrugët urbane, inter-urbane kryesore dhe dytësore

53. Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e Policisë Rrugore të automjeteve, që kryejnë transporte jashtë norme dhe në kushte jo normale

54. Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e Policisë Rrugore të automjeteve, që transportojnë ngarkesa të rrezikshme

55. Kërkim dokumentesh nga dosja personale e ish-punonjësve të Policisë, të cilat janë të arshivuara në Policinë e Shtetit

56. Lëshimi i certifikatës të përdorimit të mjetit lundrues

57. Licencë për veprimtarinë e armëve në zbatim të ligjit “Për Armët”

58. Licencë për aftësimin teorik dhe praktik për armën

59. Licencë për çaktivizimin e armëve

60. Licencë për poligon civil qitje dhe pjatel

61. Licencë për transportin e armëve, pjesëve dhe municioneve të kategorive B1, B4, C&D

62. Licencë për tregtimin, importin dhe eksportin për armët e kategorisë C&D

63. Marrje informacioni/dokumenti/vërtetimi për gjobat ne sistemin e transportit rrugor

64. Miratim i depove për magazinimin e lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve

65. Miratim i depove për magazinimin e lëndëve plasëse

66. Miratim i depove për magazinimin e lëndëve plasëse dhe për magazinimin e lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve

67. Njoftim i tubimit

68. Njoftim me shkrim për veprimtarinë e SHRSF-së

69. Njoftimi i shitjes të armës nga personi i licencuar për tregtim/import/export

70. Plotësim dhe dhënie dokumentesh për efekt pensioni si:të parakohshëm, pleqërie, invaliditeti, etj.

71. Plotësim i librezave të punës për punonjësit e policisë që s’janë në raporte pune me Policinë e Shtetit

72. Plotësim modelari 03 për efekt pensioni suplementar si:të parakohshëm, pleqërie, invaliditeti, etj.

73. Raportimi i gjendjes teknike të armës

74. Raportimi i përdorimit të armës

75. Raportimi mujor i subjektit të licencuar

76. Regjistrimi i armëve të koleksionit

77. Vërtetim për hyrje-dalje nga territori shqiptar (kërkesa bëhet nga personi ose përfaqësuesi ligjor)

 

 

 4 SHËRBIME ONLINE NGA IKMT
1. Aplikim për vërtetim penalitetit për subjektet kundravajtës ose jo në fushën e ndërtimit, rezervave ujore dhe produkteve të ndërtimit

2. Aplikim për faturë për arkëtim për subjektet kundravajtës, dënim me gjobë

3. Aplikim për vërtetim për vitet e punës të ish-punonjësve të IKMT

4. Aplikim për efekt pensioni të parakohshëm, pleqërie invaliditetit për periudhën 2008 e në vazhdim

 

 

 7 SHËRBIME ONLINE NGA GJENDJA CIVILE
1. Certifikatë personale aktuale (shqip/gjuhë e huaj)

2. Certifikatë familjare aktuale (shqip/gjuhë e huaj)

3. Certifikatë nga akti i lindjes (shqip/gjuhë e huaj, pas 2010)

4. Certifikatë nga akti i martesës (shqip/gjuhë e huaj, pas 2010)

5. Certifikatë nga akti i vdekjes (shqip/gjuhë e huaj, pas 2010)

6. Deklarim i adresës së shtetasve shqiptare, që jetojnë jashtë territorit të RSH

7. Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi

8. Kontroll i qendrës së votimit

 

   ORARI I PRITJES ME QYTETARËT NË MINISTRINË E BRENDSHME
                                              GJENDJA CIVILE
E hënë – E premte 10:00-11:00 Drejtori
E hënë – E premte 11:00-12:00 Specialist
       DREJTORIA E MIRADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE
E hënë – E premte 12:00-13:00 Specialist
                                            ARKIVA E SISTEMIT
E hënë – E premte 09:30-10:30 Specialist
                 DREJTORIA E AZILIT, TË HUAJVE DHE SHTETËSISË
E hënë – E premte 10:00-11:00 Specialist
              DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR
E hënë – E premte 13:00-14:00 Specialist
DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
E hënë – E premte 14:00-15:00 Specialist
Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë
Shërbimet online të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile (DPGJC)
Kërkimi i qendrës së votimit (QV)
 Shërbimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit (DPPSH)
Ligji “Për Shtetësinë Shqiptare” – Kontakte
Si aplikohet për heqjen dorë apo rifitimin e shtetësisë, kur banon jashtë Shqipërisë?
Formati i regjistrit për regjistrimin e dekretit për fitimin, rifitimin dhe lënien e shtetësisë shqiptare
Përcaktimi i dokumentacionit të nevojshëm për fitimin, heqjen dorë dhe rifitimin e shtetësisë shqiptare, formën dhe mënyrën e plotësimit të kërkesës, të procedurës për kryerjen e verifikimeve pranë institucioneve përgjegjëse, si dhe të procedurës dhe të dokumentacionit për shtyrjen e afatit për kryerjen e betimit
Disa këshilla për blerje online të sigurta
 Projekte me partnerët e huaj – Formati i aplikimit
Dokumentet për certifikatën e ushtrimit të profesionit privat zjarrfikës
Rimbursim i kuponëve për dokumenta biometrike
Çmimi i ri i dokumentave biometrikë nga 1 Janari 2015
Si mund të bëhesh pjesë e Gardës së Republikës? Kriteret
Çfarë duhet të dini për lëvizjen në zonën Shengen
Denonco parregullsitë lidhur me fondet e Bashkimit Europian
Persona në kërkim – Telefononi falas në 112
Disa këshilla për drejtuesit e mjeteve
 Kontakto me Policinë e Shtetit
Parandalim krimi
Shërbimi SMS – VAS
“Fundjava Pranverore” në Shtëpinë e Pushimit të MB, Durrës
Asgjesohen dokumentet biometrike të patërhequra prej 1 viti
Masa e gjobës për shkeljet më frekuente