Rendi dhe Siguria

 1. Marrëveshje për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, Shqipërisë – Kosovë
 2. Urdhër nr. 661, datë 13.12.2018 për ndalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve për përdorim civil, që rrezikojnë sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e qytetarëve
 3. Projektligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014, “Për policinë e Shtetit”, të ndryshuar – 05.12.2018
 4. Marrëveshje e bashkëpunimit, ndërmjet Qeverise dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)
 5. Memorandumi i qëllimit Shqipëri-SHBA për instalimin dhe përdorimin e sistemit për krahasimin dhe vlerësimin e sigurt të identifikimit personal
 6. Ligji nr.12/2018 për Vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës dhe SHÇBA në MB
 7. Ligji për “Policinë e Shtetit”
 8. Vendim për ruajtjen dhe mbrojtjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve
 9. Udhëzim i përbashkët për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të sigurisë publike
 10. Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë
 11. Ligji për “Policinë e Shtetit”
 12. Vendim për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë të Gardës
 13. Marrëveshje ndërmjet KM dhe Suedisë për Programin “Forcimi i Policimit në Komunitet” (2017-2020)
 14. Ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/201
 15. Rregullore e Ministrisë së Brendshme
 16. Vendim për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të Policisë, në rast të dëmtimit të rëndë të pronës, për shkak të detyrës
 17. Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit
 18. Ligji Nr.108/2013, ‘Për të Huajt’
 19. Udhëzues për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor (FJSA)
 20. Lligji “Për Kontrollin Kufitar”
 21. Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit
 22. Vendimi për uniformën e Policisë Rrugore (foto)
 23. Rregullore e Policisë së Shtetit – 2015
 24. Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015
 25. Kodi Rrugor
 26. VKM – Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSH
 27. VKM – Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e PSH
 28. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”
 29. Ligj “Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të PSH”
 30. Ligj “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”
 31. Ligji “Për pagat e punonjësve të personelit të hetimit, të inspektimit dhe të shërbimeve mbështetëse në shërbimin e kontrollit të brendshëm”
 32. Ligji per organizimin dhe funksionimin e Policise gjyqesore
 33. Ligj për “Të huajt”
 34. Ligj për “Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”
 35. Vendim nr.942, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Punëve të Brendshme”
 36. Ligj “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”
 37. Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë
 38. Ligj për “Licensat, Autorizimet dhe Lejet”
 39. Ligj për “Mbrojtjen e të dhënave personale”
 40. Baza ligjore e MPB-së
 41. Ligj për “Shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”
 42. VKM Nr.554, dt.03.07.2013,”Per Percaktimin e Procedurave per Njohjen ose Fitimin e Shtetesise Shqiptare nga Personat me Origjine Shqiptare, me Perjashtim te Shtetasve te Republikes se Kosoves