Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”

R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008, “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” I.

QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN

Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9874, datë 14.2.2008, “Për ankandin publik”, të ndryshuar”, ka për qëllim të përcaktojë një procedurë të re ankandi “me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të ankandit” e cila eliminon problematikën e hasur gjatë administrimit dhe tjetërsimit të një kategorie të veçantë të mallrave të konfiskuara dhe të administruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit. Gjithashtu, projektligji synon përcaktimin e rasteve të përdorimit të procedurës së ankandit që propozohet të miratohet.

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA