Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”

QELLIMI I PROJEKTLIGJIT

Ne kuader te miratimit te paketes ligjore pergatitur ne kuader to reformes ne drejtesi si: Ndryshimet kushtetuese, Ligji ” Per Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve per Luften kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar”, Ligji “Per Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorise” dhe ndryshimet e reja te Kodit to Procedures Penale lindi nevoja per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 157/2013, “Per Masat kunder financimit te terrorizmit”, me qeiiim pershtatjen e tij me legjislacionin si rrjedhoje e ndryshimeve te bera ne kuader te reformes ne drejtesi ne Republiken e Shqiperise.