Mbrojtja nga Zjarri

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME MBROJTES NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN (DPMZSH)

Shërbimi i mbrojtjes nga  zjarri dhe shpëtimit funksionon sipas ligjit nr. 152/2015. Shërbimi i MZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Shërbimi i MZSH-së organizohet në nivel qendror dhe vendor:

 • Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin përfaqëson nivelin qendror;
 • Drejtoria/Sektori i shërbimit të MZSH-së në bashki, përfaqëson nivelin vendor.

 

Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së, në varësi të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike, si person juridik me status të veçantë përfaqëson autoritetin më të lartë teknik, administrativ, mbikëqyrës, drejtues të shërbimit të MZSH-së dhe raporton te ministri përgjegjës për realizimin e detyrave. Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së organizohet në drejtori me funksione inspektimi, koordinimi, trajnimi dhe logjistike.

Detyrat e DPMZSH-së:

 • Harton rregullore për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, në përputhje me standardet ndërkombëtare në fuqi, të cilat miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
 • Bashkërendon dhe koordinon veprimtarinë e stacioneve të MZSH-ve të bashkive dhe urdhëron ndërhyrjen me forca, automjete e pajisje zjarrfikëse të tyre në rastet e zjarreve masive apo situatave të tjera, për operacione komplekse shpëtimi, që kërkojnë ndërhyrjen e njësive të shërbimit nga disa bashki;
 • Bashkëpunon dhe koordinon veprimtarinë e shërbimit të MZSH-së me strukturat qendrore të Policisë së Shtetit, Forcave të Armatosura, të Mbrojtjes Civile, Shërbimit të Urgjencës Mjekësore dhe të institucioneve të tjera qendrore, për rritjen e sigurisë publike;
 • Bashkëpunon me institucionet, organizma të tjera ndërkombëtare, shërbimet homologe, subjektet jopublike dhe organizatat jo-qeveritare;
 • Organizon punën për realizimin e funksioneve që lidhen me kualifikimin dhe trajnimin e personelit të shërbimit vendor të MZSH-së, të personelit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, të objekteve me rëndësi ekonomike dhe strategjike dhe të shërbimit vullnetar për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin;
 • Organizon punën për funksionet që lidhen me inspektimin. 

 

Drejtoria/Sektori i Shërbimit të MZSH-së në nivel vendor është strukturë në varësi të kryetarit të bashkisë. Ajo përfaqëson strukturën bazë operuese dhe inspektuese në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në territorin që ka në juridiksion dhe raporton për realizimin e detyrave te Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së.

Detyrat e Drejtorisë/Sektorit të shërbimit të MZSH-së:

 • Organizon, drejton, koordinon veprimtarinë e shërbimit të MZSH për ndërhyrjen në rastet e shuarjes së zjarreve, shpëtimin e jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut;
 • Drejton shuarjen e zjarreve masive dhe kryerjen e veprimeve nga personeli zjarrfikës për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe pronës;
 • Organizon punën për kontrollin e masave të mbrojtjes nga zjarri nëpërmjet inspektimeve të programuara dhe të autorizuara të objekteve në territorin e bashkisë në përputhje me parimet e legjislacionit në fuqi;
 • Përgjigjet për gatishmërinë e stacioneve zjarrfikëse, për automjetet dhe pajisjet zjarrfikëse për rritjen e efikasitetit në ndërhyrjen në kohë për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njerëzve në rastet e fatkeqësive të ndryshme;
 • Vlerëson miratimin e projekteve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin,  çdo projekt të aplikuar në bashki si dhe çdo ndryshim destinacioni të përdorimit të objekteve apo aktiviteteve të ushtruara në to , për masat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit;
 • Bashkëpunon me strukturat e pushtetit vendor për organizimin e punës për ngritjen e strukturave vullnetare të mbrojtjes nga zjarri dhe përshtatjen profesionale të tyre sipas përcaktimeve të ligjit 152/2015;
 • Organizon stërvitje demonstrative me komunitetin dhe me subjekte te ndryshme mbi dhënien e njohurive te mbrojtës nga zjarri.

 

Të dhëna për Shërbimin Zjarrfikës – 2020

Shërbimi Zjarrfikës i bashkive ka sot 150 automjete zjarrfikëse. Nga momenti që ky shërbim u decentralizua këtij shërbimi iu shtuan 45 automjete, nga 105 automjete që kishte në vitin 2014, sot ka 150 mjete. Vitet e fundit janë blerë rreth 30 automjete dhe rreth 15 automjete janë dhuruar nga shërbime zjarrfikëse homologe.

Në 61 bashkitë në vend janë instaluar 70 stacione zjarrfikëse, nga 38 që ishin në 2014, me 1250 punonjës. Ky numër u shtua gjatë periudhës së decentralizimit. Në vitin 2014 ky numër ishte 749 vetë.

 

Në Shërbimin Zjarrfikës të bashkisë së Tiranës, me personel me tepër çdo bashki, janë ngritur, trajnuar dhe kompletuar 3 ekipe specifike:

– 1 ekip për ndërhyrje në raste tërmetesh;

– 1 ekip për ndërhyrje në raste shpëtimi nga lartësitë apo thellësitë;

– 1 ekip për CBRN.

 

Për gjithë vitin 2020 janë evidentuar 9601 raste ndërhyrjesh, ndër to 6696 janë ndërhyrje në raste zjarresh, pjesa tjetër janë ndërhyrje për shpëtim të jetës së njeriut, apo pronës.

 

Ligji Nr. 152 – 2015  “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” – Shkarko

Uniforma, shenjat dalluese, flamuri dhe stema e shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit