Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit

Marrëveshja e bashkëpunimit për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të personave.

Palët nënshkruese janë

Ministria e Brendshme

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Punës, Çështjeve sociale dhe Shanseve të Barabarta

Prokuroria e Përgjithshme

Organizata Ndërkombetare për Migracionin IOM

Organizata Ndërkombëtare ‘World Vizion’

Organizata jo fitimprurëse ARSIS

Organizata jo fitimprurëse ‘Të ndryshëm dhe të barabartë’

Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit

Organizata jo fitimprurëse ‘Vatra”, Vlorë

Organizata jo fitimprurëse ‘Tjetër vizion’, Elbasan

Tiranë, 15 dhjetor 2012

 

  1. mkr anglisht
  2. mkr shqip