Lligji “Për Kontrollin Kufitar”

Për çdo sugjerim mbi përmbatjen e draftit në fjalë,

mund ta dërgoni në adresën e Koordinatorit për konsultimin publik:

silena.tola@punetebrendshme.gov.al

 

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA