Ligj “Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të PSH”