Ligj “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”