Ligj nr.152/2015 për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

  1. Ligj nr.152.2015 për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin.pdf