Kalendari i muajit kundër trafikimit të personave – Tetor 2017

KALENDARI I AKTIVITETEVE PËR MUAJIN E LUFTËS KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE

TETOR 2017

#bashkëmundemi! #ndalojmëtrafikimin!

 

Aktiviteti Data Institucionet e përfshira Vendi
Njoftim për shtyp

“Prezantimi i Muajit të Luftës kundër Trafikimit të Personave”

2 tetor 2017

 

MB Web-i i MB
Takimi i KRAT dhe Tryezës Teknike për bashkëveprimin e aktiviteteve të kalendarit për muajin antitrafik 2017 2 tetor 2017 KRAT

Tryeza Teknike

Institucioni i Prefektit të Qarkut  Durrës
Shpërndarje e materialeve sensibilizuese antitrafikim nga vullnetarët dhe të rinjtë në qendër të Qytetit të Elbasanit dhe Librazhdit 2 tetor 2017 KRAT

Qendra “Tjetër Vizion”

Sheshi “Gensher”,

Elbasan

Shëtitorja Librazhd

Takim ndërinstitucional mbi arritjet dhe sfidat  në luftën  kundër trafikimit të personave 2 tetor 2017 KRAT

TT

Institucioni i Prefektit të Qarkut Berat
Sesion informues me nxënësit e shkollës së mesme “ Ibrahim Rugova” 2 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla e mesme e përgjithshme “ Ibrahim Rugova”

Kamëz,

Tiranë

Takim sensibilizues me nxënës të Shkollës së Mesme të Bashkuar “Adem Haxhija”, Postrribë, mësues, e psikologë 2 & 13 tetor 2017 KRAT

DRFPP

DAR

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

Shkodër

Takime ndërgjegjësuese me nxënës të shkollave 9-vjeçare të Velipojës, Gurit të Zi, dhe fshatit Bardhaj 2-13 tetor 2017 KRAT

Qendra ACDP

TdH

Shkolla e Mesme e Bashkuar  Velipojë, Guri i Zi dhe  Bardhaj,

Shkodër

Takime ndërgjegjësuese me fëmijët dhe aktivitete sensibilizuese për vajza dhe gra të komunitetit Rom 2 -24 tetor 2017 KRAT

DPQ

DRSHSSH

Bashki

OJF

Zyrat e DRSHSSH,

Berat

Instalimi i tryezave informuese në të gjitha shkollat e qytetit 2-31 tetor 2017 KRAT

DAR

Shkollat e mesme dhe 9-vjeçare

Qarku Shkodër

Takim sensibilizues me temë “Stop Trafikimit dhe Pro Integrimit” 3 tetor 2017 KRAT

DSHKP

Drejtoria e Shërbimit Kombëtar të Punësimit,

Durrës

Workshop në  shkollat 9-vjeçare me temë “Fushatë sensibilizuese me shkollat dhe komunitetin mbi çështje të trafikimit të personave” 3 tetor 2017 KRAT

DAR

 

Shkollat 9 vjeçare:

“ Faslli Danaj”, Llakatund;

“Teli Ndini”, “Avni Rustemi”

Vlorë

Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 3 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla e mesme e përgjithshme “ Arbëria”,

Kamëz

Forum ndërgjegjësues me nxënës të shkollave të mesme Vlorë 3 tetor 2017 ZKKA

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”

Mbështetur nga Ambasada Amerikane/ Zyra e granteve të vogla

Qendra Kombëtare Rinore, Vlorë
Ngritja e një këndi informues, ku do të përfshihen 21 shkolla të qytetit Shkodër dhe Njësive administrative sipas një grafiku kalendarik 3-31 tetor 2017 KRAT

DAR

DRSHSSH)

DPQ

Ne Pedonale para bashkisë Shkodër
Mesazh sensibilizues mbi kalendarin e aktiviteteve, i përcjellë nëpërmjet medias 4 tetor 2017 4 anëtarë të KRAT/TT Televizioni lokal

Kukës

Takime sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese, lidhur me

emigracionin dhe rreziqet e trafikimit të brendshëm dhe të jashtëm

4 tetor 2017 KRAT

DAR

DPQ

Njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe shkolla

Shkodër

Takim sensibilizues me stafin e Qendrës Shëndetësore “Nish Tulla” 4 tetor 2017 Drejtoria Rajonale Shëndetësore

Bashkia Durrës

OJF-të lokale

Qendra Shëndetësore “Nish Tulla”,

Durrës

Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 4 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla 9-vjeçare “Ibrahim Basha”, Bathore

Tiranë

Takim sensibilizues me të rinjtë e Qendrës Rinore “Venerini” 4 tetor 2017 DRSSH

DPQ

NJMF

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Qendra Rinore “Venerini”, Gjadër

Lezhë

Tryezë mediatike për parandalimin dhe luftën kundër trafikimit të personave 4 tetor 2017 KRAT

Përfaqësues nga mediat lokale

OJF

Salla e aktiviteteve në Bibliotekën e Fierit
Takim koordinues për hartimin e komentarit mbi ndjekjen penale dhe gjykimin e veprave penale të trafikimit 4-6 tetor 2017

(data tbc)

OSBE

MB

Njoftim në website

MB

Takime informuese me punonjësit e shëndetësisë, drejtorët e Qendrave Shëndetësore mbi fuqizimin e strukturave mjekësore në lidhje me parandalimin dhe luftën kundër trafikimit të personave 4-18 tetor 2017

 

KRAT

Nënkomitetet Antitrafik Kuçovë/Skrapar

DRSH

Drejtoria e Shëndetit Publik Kuçovë/ Skrapar

DRS

Zyrat e Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë,

Berat

Takime informuese me përfaqësues nga komuniteti 5 tetor 2017 ZKKA

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”

Drejtoria e Formimit Profesional, Vlorë

Qendra e Formimit Profesional, Vlorë
Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi antitrafikimin 5 tetor 2017 DAR

MWL

Shkolla 9-vjeçare “Dedë Gjon Luli”, Hot i Ri
Mesazh sensibilizues i të rinjve, i përcjellë nëpërmjet medias 5 tetor 2017 KRAT

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Radio “Kukësi”

 

Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 5 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla e mesme e përgjithshme “ Isa Boletini”

Paskuqan

 

Takim informues dhe sensibilizues me gra të komunitetit Rom 5 tetor 2017 KRAT

DRSHSSH

MWL

Qendra MWLW

Fier

Aktivitet ndërgjegjësuese dhe shpërndarje materialesh sensibilizuese 5-12 tetor 2017 KRAT

NJMF

OJF

Qendrat e qyteteve

Fier

Lushnje

Mallakastër

Divjakë

Patos

Roskovec

Takim i Koordinatorëve Rajonale Antitrafik të vendeve Ballkanit Perëndimor 6 tetor 2017 Koordinatori Kombëtar

IOM

Budva

Mali i Zi

Takim sensibilizues me stafin e Qendrës Shëndetësore nr. 6 6 tetor 2017 Drejtoria Rajonale Shëndetësore

Bashkia Durrës

OJF-të lokale

Qendra Shëndetësore nr. 6, Durrës
Aktivitet informues me nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Koto Hoxhi”

 

6 tetor 2017 KRAT

DAR

DPQ

Shkolla 9-vjeçare “Koto Hoxhi”,

Gjirokastër

Sesion informues me nxënës dhe mësues mbi trafikimin dhe njohjen e sistemit te mbrojtjes kundër Trafikimit të personave 6 tetor 2017 ZKKA

DAR

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

Shkolla 9 -vjecare “ Azem Hajdari”, Babrru

Tiranë

Aktivitete informuese mbi parandalimin e trafikimit të personave në shkollat e mesme të qarkut Elbasan 6 tetor 2017

 

KRAT

DRSHSSH Elbasan

Gramsh

 

Konkurs me ese sensibilizuese kundër trafikimit të qenieve njerëzore me të rinjtë e shkollës së mesme Sukth 6 tetor 2017 KRAT

DAR

Shoqata CSDC

Shkolla e mesme Sukth,

Durrës

Takim sensibilizues me punonjësit e Qendrës shëndetësore Zejmen 6 tetor 2017 KRAT

DRSH

DRSHSSH

Partnerët

Qendra shëndetësore Zejmen,  Lezhë
Takim sensibilizues lidhur punësimin nëpërmjet përfshirjes së grupeve vulnerabil në kurset profesionale 6 tetor 2017 KRAT

DFPP

DAR

DRSHSSH

DRSHKP

Drejtoria e Formimit Profesional,

Shkollat profesionale

Shkodër

Aktivitete sensibilizuese me përfshirjen e të rinjve;  Shpërndarje fletëpalosjesh dhe posterash

 

6 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Në periferi të qytetit të Peshkopisë, Burrelit, Matit

Qarku Dibër

Grupe diskutimi me Qeveritë e Nxënësve dhe strukturave të shkollave për temën e antitrafikimit 6 tetor 2017 KRAT
DAR

NJMF

Shërbimi Social

Qendra psiko-sociale “Vatra”

Gjimnazi “ Ali Demi”,

Vlorë

Aktivitete informuese mbi parandalimin e  trafikimit të personave” në shkollat e mesme të qarkut Elbasan 6, 10,  11, 12, 17, 24, 26 tetor 2016 Institucioni i Prefektit

DR.ShSSh

Qendra “Tjetër Vizion”

Forumi i Gruas

Këshilli i Qarkut

Gramsh

Librazhd

Peqin

Takime informuese me punonjësit e shëndetësisë dhe drejtorët e qendrave shëndetësore me temë “Mbi asistencën mjekësore ndaj personave të rrezikuar nga dhuna dhe trafikimi” 6-20 tetor 2017 Përfaqësues nga Drejtoritë e Shëndetit Publik Fier

Lushnje

Mallakastër

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier
Aktivitet informuese dhe sensibilizuese me nxënës të shkollave, prindër dhe qeveritë e nxënësve me temë “Mbi parandalimin dhe pasojat e trafikimit të personave në jetën tonë” 6-20 tetor 2017 KRAT

DAR

DRSHSSH

DPQ

Qendra Rinore “Epoka e Re”

Njësitë Administrative

Teatri i Fëmijëve,

Fier

Orë të hapura mësimore, konkurs me vizatime, krijime artistike, ekspozitë me piktura të nxënësve, pjesë dramatike të përgatitura nga fëmijët, aktivitete sportive etj. në Shkollat si qendra komunitare 6 -26 tetor 2017 DAR/Zyrat Arsimore Kuçovë/Skrapar

Bashkitë

Nënkomitetet Antitrafik Kuçovë/Skrapar

Shkollat Qendra komunitare të Qarkut Berat
Veprimtari informuese dhe sensibilizuese në shkollat, grupe diskutimi me prindërit dhe Qeveritë e Nxënësve mbi trafikimin. 6 -27 tetor 2017 DAR/ZA Kuçovë/Skrapar

DRSHSSH

DPQ

Njësive Administrative

Shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të qarkut Berat
Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 7 tetor 2017 ZKKA

DAR

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

Shkolla e mesme e përgjithshme “ Abdulla Keta”

Shkozë

Tiranë

 

Fokus Grupe

7; 9 dhe 11 tetor 2017

 

ZKKA

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Bathore

Laprakë

Allias

Aktivitete ndërgjegjësuese me gra dhe fëmijë të komunitetit rom dhe Egjiptian me sloganin “Mos bini pre e trafikimit” 7-24 tetor 2017 KRAT

DRSHSSH

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

Fier

Orë të hapura mësimore, pjesë teatrale të përgatitura nga fëmijët, aktivitett sportive në Shkollat si qendra komunitare 7-28 tetor 2017 KRAT

DAR/ZA Lushnje

Mallakastër

NJMF

Shkollat  Qendra Komunitare,

Fier

Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 8 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla 9 –vjeçare “ Pashk Kol Lleshi”, Shkozë

Tiranë

 

Forume në Komunitet

8; 10 dhe 13 tetor 2017 ZKKA

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë

Shkozë

Kamëz

Paskuqan

Forum diskutimi me temë: “Parandalimi, mbrojtja dhe integrimi i fëmijëve të trafikuar” 9 tetor 2017 KRAT

DAR

DPQ

Gjimnazi “Siri Shapllo”, Gjirokastër
Aktivitet ndërgjegjësues, sesion informues mbi çështje të trafikimit në shkollë 9 tetor 2017 ARSIS

Bashkia Tiranë/

NJMF nr. 8

Shkolla “Ardian Klosi”,

Tiranë

Takim informues me përfaqësues të Organizatës “Gruaja tek Gruaja” 9 tetor 2017 DRFPP

Organizata “Gruaja tek gruaja”

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

Shkodër

Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 9 tetor 2017 ZKKA

DAR

DRSHSSH

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Shkolla 9 –vjeçare “ 28 Nëntori”, Laprakë

Tiranë

Takim koordinues në lidhje me identifikimin dhe referimin e rasteve të fëmijëve në situatë rruge, në kuadrin e projektit të OSBE-së 9-13 tetor 2017 OSBE

MB

ASHMDF

Njoftim në website

MB

4 Aktivitete ndërgjegjësuese me prindërit dhe 6 aktivitete ndërgjegjësuese me temën

“ Migrimi i pasigurt & rreziku nga trafikimi”

9- 20 tetor 2017 Bashkia Fier

Bashkia Shkodër

Bashkia Korçë

Bashkia Lezhë

World Vision

Qendra “Murialdo”

Misioni Emanuel

Qendra Komunitare Multifunksionale Levan, Fier

Qendra Komunitare Multifunksionale Drizë, Fier

Qendra Komunitare Multifunksionale nr. 5, Shkodër

Qendra Komunitare Multifunksionale Dajç, Shkodër

Qendra Komunitare Multifunksionale Korçë

Qendra Komunitare Multifunksionale Lezhë

Trajnim me punonjës të shëndetit publik, inspektoratit të punës dhe zyrës së punësimit 10 tetor 2017 ZKKA

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”

Mbështetur nga Ambasada Amerikane/ Zyra e granteve të vogla

Berat
Aktivitet ndërgjegjësues, sesion informues mbi çështje të trafikimit në shkollë 10 tetor 2017 ARSIS

Bashkia Tiranë/NjMF nr. 6

Shkolla “Musine Kokalari”, Tiranë
Aktivitet ndërgjegjësues me prindër të frekuentuesve të Qendrës Rinore “Shenjtja Mari” 10 tetor 2017 KRAT

DRSSH

NJMF

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Qendra Rinore “Shenjtja Mari” Lezhë
Workshop “Identifikimi dhe adresimi i nevojave për shërbime për VT/VMT” 10 tetor 2017 DRSHSSH

Bashkitë e Qarkut Elbasan

Qendra “Tjetër Vizion”

Institucioni i Prefektit

të Qarkut Elbasan

Aktivitet sensibilizues në shkollën 9 vjeçare “Nënë Tereza” 10 tetor 2017 DAR

DRSH

Shkolla 9 vjeçare “Nënë Tereza”, Durrës
Orë të hapura me nxënës dhe mësues mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave 10 tetor 2017 ZKKA

DAR

Organizata “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

Shkolla e mesme e përgjithshme “ Myslym Keta”

Kombinat

2 workshope me temë “Identifikimi dhe adresimi i nevojave për shërbime për VT/VMT” 10 & 27 tetor 2017 DR.ShSSh

Bashkitë e Qarkut

Qendra “Tjetër Vizion”

Salla e Mbledhjeve në Institucionin e  Prefektit

Dhe në Këshillin e Qarkut

Elbasan

Aktivitete informuese mbi parandalimin e trafikimit të personave në shkollat e mesme të qarkut Elbasan 11 tetor 2017

 

KRAT

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

Librazhd

 

Orë të hapura me nxënës dhe mësues

mbi njohjen e sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të personave

11 tetor 2017 DRSHSSH

NJMF

MWL

Partnerët

Shkolla e mesme profesionale “Kolin Gjoka”

Lezhë

Takim informues ,sensibilizues me gra dhe vajza në Zharrëz 11 tetor 2017 DRSHSSH

Njësia Administrative Zharrëz

MWLW Fier

Zyrat e Njësisë Administrative Zharrëz

Fier

Aktivitet ndërgjegjësues, sesion informues mbi çështje të trafikimit në shkollë 11 tetor 2017 ARSIS

Bashkia Tiranë/NJMF nr. 6

Shkolla “Yzberisht”, Tiranë
Trajnim me mësuesit dhe shërbimin psiko-social në shkolla me temë: “Lufta kundër Trafikimit të fëmijëve” 11 tetor 2017

 

KRAT

DPQ

Qendra psiko-sociale “Vatra”

NJMF

Shkolla “Naim Frashëri”,

Vlorë

Takim informues me të rinj 11 tetor 2017 Mary Ward Loreto

Grupi i të rinjve

Qendra MWL Hot i Ri

Shkodër

Takim sensibilizues me stafin e Qendrës Shëndetësore Sukth/Kullë 11 tetor 2017 Drejtoria Rajonale Shëndetësore

Bashkia Sukth

OJF-të lokale

Qendra Shëndetësore Sukth, Durrës
Takim me nxënës dhe mësues të shkollës së mesme, si dhe punonjës socialë të Qendrave Shëndetësore të Njësisë Administrative Bicaj 11 tetor 2017 KRAT

DAR

Njësia Administrative Bicaj

Shkolla e Mesme “Bajram Abdiu”, Bicaj

Kukës

Aktivitet sensibilizues në Gjimnazin Gjuhësor “Pandeli Sotiri 11 tetor 2017 KRAT

DAR

DPQ

Gjimnazin Gjuhësor “Pandeli Sotiri”, Gjirokastër
Prezantimi   i  filmit

“Talking to the trees” dhe forum diskutimi mbi tematikën e filmit

12 tetor 2017 KRAT

DAR

DPQ

Shkolla 9-vjeçare “Koto Hoxhi”,

Gjirokastër

Aktivitet sensibilizues me vajzat dhe punonjësit e Qendrës Rezidenciale të Vajzave “Kenedi” 12 tetor 2017 KRAT

DRSHSSH

Qendra Rezidenciale “Kenedi”

Qendra Rezidenciale “Kenedi”,

Korçë

Aktivitet ndërgjegjësues, sesion informues mbi çështje të trafikimit në shkollë 12 tetor 2017 ARSIS

Bashkia Tiranë/NJMF nr. 6

Shkolla “Lasgush Poradeci”, Tiranë
Trajnim me temë “Trafikimi i fëmijëve”, 12 tetor 2017 KRAT

TT

DRSHSSH

MWL

Shkolla “Matosh Uka”, Fierzë

Tropojë

Takim sensibilizues me punonjësit e Qendrës shëndetësore Kolsh 12 tetor 2017 KRAT

DRSH

DRSHSSH

Partnerët

Qendra shëndetësore Kolsh, Lezhë
Tryeze e rrumbullakët me grupin multidisiplinar të bashkisë Krujë mbi problematikat e evidentuara për fëmijët në situatë rruge 12 tetor 2017 Drejtoria Shërbimit Social Krujë

Nënkomiteti