1. Udhërrëfyesi për Koordinimin Ndërinstitucional dhe Koherencës për Qeverisjen e Migracionit 2021
 2. Strategjia Armëve të Vogla të Lehta_Alb
 3. Udhërrëfyes Rajonal_Kundër keqpërdorimit të Armëve të Vogla të Lehta_Alb
 4. Regional Roadmap_For a sustainable solution SALW_Eng
 5. Korrik – Dhjetor  2019_KPI Report Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_Alb
 6. Janar – Qershor 2020  KPI Report  Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_AlbProfili i Migracionit 2016 – Shqipëri_Alb
 7. Janar – Qershor  2020_4th Regional KPIs Progress Report_Eng
 8. Korrik – Dhjetor 2019_KPI Report Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_Alb
 9. Korrik – Dhjetor 2019_3rd KPI Progress Report_Eng
 10. Qershor – Dhjetor 2019_Raport monitorimi i Strategjise Kombetare per Migracionin 2019-2022
 11. Qershor 2019 – Qershor 2020_Raport vjetor i Strategjise Kombetare per Migracionin 2019-2022
 12. Antitrafiku_Plani Kombetar i Veprimit_Raport monitorimi 2018-2020
 13. Plani i Veprimit 2019-2020_Strategjia Ndërsektoriale e luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme e terrorizmit_2013-2020
 14. Strategjia Ndërsektoriale e Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit_2013-2020
 15. Raporti Monitorues për Strategjinë e Sigurisë Publike 2015-2020
 16. Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Kufirit e të Planit të Veprimit_2014-2020
 17. Raporti i Monitorimit për Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Planit të Veprimit_2014-2020
 18. Antitrafiku_Raport monitorimi_Plani Kombëtar i Veprimit_2018-2020
 19. Raport i Vlerësimit për Planin e Veprimit në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar_2019-2020