1. Plani i Integritetit të Ministrisë së Brendshme 2022-2024 (miratuar me Urdhër të MB, 21.01.2022)
 2. Plani Kombëtar i Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2021-2023
 3. Strategjia Ndër-sektoriale e Sigurisë në Komunitet 2021–2026 dhe Plani i Veprimit 2021–2023
 4. Strategjia kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025 dhe Plani i Veprimit 2021-2022
 5. Qershor – Dhjetor 2019_Raport monitorimi i Strategjise Kombetare per Migracionin 2019-2022
 6. Qershor 2019 – Qershor 2020_Raport vjetor i Strategjise Kombetare per Migracionin 2019-2022
 7. Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i Veprimit_2019-2022
 8. Antitrafiku_Plani Kombetar i Veprimit_Raport monitorimi 2018-2020
 9. Strategjia Armëve të Vogla të Lehta_Alb
 10. Udhërrëfyes Rajonal_Kundër keqpërdorimit të Armëve të Vogla të Lehta_Alb
 11. Regional Roadmap_For a sustainable solution SALW_Eng
 12. Korrik – Dhjetor  2019_KPI Report Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_Alb
 13. Janar – Qershor 2020  KPI Report  Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_AlbProfili i Migracionit 2016 – Shqipëri_Alb
 14. Janar – Qershor  2020_4th Regional KPIs Progress Report_Eng
 15. Korrik – Dhjetor 2019_KPI Report Raporti i vlerësimit të Strategjisë për kontrollin e AME 2019-2024 dhe Planit të Veprimit 2019-2021_Alb
 16. Korrik – Dhjetor 2019_3rd KPI Progress Report_Eng
 17. Plani i Veprimit 2019-2020_Strategjia Ndërsektoriale e luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme e terrorizmit_2013-2020
 18. Strategjia Ndërsektoriale e Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit_2013-2020
 19. Raporti Monitorues për Strategjinë e Sigurisë Publike 2015 – 2020
 20. Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Kufirit e të Planit të Veprimit_2014-2020
 21. Raporti i Monitorimit për Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe Planit të Veprimit_2014-2020
 22. Antitrafiku_Raport monitorimi_Plani Kombëtar i Veprimit_2018-2020
 23. Raport i Vlerësimit për Planin e Veprimit në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar_2019-2020 
 24. Profili i Migracionit 2016 – Shqipëri
 25. Plani i veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit 2017 -2020
 26. Profili i Migracionit 2015 – Shqipëri
 27. Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Ekstremizmit të dhunshëm dhe Plani i Veprimit
 28. Strategjia e Rendit Publik 2015–2020 dhe Plani i Veprimit 2015–2017
 29. Raporti – Policia, rendi, siguria dhe marrëdhëniet me komunitetin
 30. Gjetje dhe rekomandime për politika që përmirësojnë punën e Policisë së Shtetit Shqiptar në lidhje me policimin në komunitet – Prill 2014