Lista e akteve ligjore

Vendim për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme – nr. 604, datë 20.10.2021

 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

 

Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë

 

Ligj për Policinë e Shtetit – nr. 108/2014

Përmbledhje legjislacioni për Policinë e Shtetit

 

Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Përmbledhëse legjislacioni për Qarkullimin Rrugor

 

Ligj për Gardën e Republikës – nr. 33/2021

 

Ligj për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore – nr. 128/2021

 

Ligj për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës dhe SHÇBA në MB – nr. 12/2018

 

Ligj për Gjendjen Civile – nr. 10 129, datë 11.5.2009

 

Ligj për Shtetësinë – nr. 113/2020

Vendim për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Hartimit të Programeve të Veçanta të Shtetësisë (AHPVSH)

Vendim për përcaktimin e kritereve në fushën e artit e të kulturës

Vendim për përcaktimin e kritereve në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit

 

Ligj për të Huajt – nr. 79/2021

Law No. 79/ 2021 “On Aliens”_English

 

Ligj për azilin në Republikën e Shqipërisë – nr. 10/2021

Law No. 10/2021 “On asylum in the Republic of Albania”_English

 

Ligj për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin – nr. 152/2015

 

Ligj për Vetëqeverisjen Vendore – nr. 38/2019

Përmbledhëse legjislacioni për Vetëqeverisjen Vendore

 

Vendim për krijimin dhe funksionimin e AMVV – nr. 83, datë 28.01.2015

 

Ligj për Prefektin e Qarkut – nr. 107/2016

 

Ligj për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme – nr. 9780, datë 16.7.2007

 

Vendim për organizimin dhe funksionimin e IKMT – nr. 893, datë 4.11.2015

Përmbledhje legjislacioni për ndërtimet

 

Ligj për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë – nr. 10 192, datë 3.12.2009

 

Ligj për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara – nr. 34/2019