Konsultimi publik

 1. Koordinatori për konsultimin publik
 2. Ministria e Brendshme ka miratuar 32 akte ligjore në vitin 2018
 3. Ministria e Brendshme ka miratuar 23 akte ligjore në vitin 2017.pdf
 4. Ministria e Brendshme ka miratuar 29 akte ligjore në vitin 2016.pdf
 5. Projektligj “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”
 6. Strategjia Ndërsektoriale e Sigurisë në Komunitet 2021-2026
 7. Strategjia Kunder Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025
 8. Projektligji “Për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore”
 9. Projektligji “Për të huajt”
 10. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378 datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
 11. Ligji ‘Për azilin” nr.113/2020 – Miratuar në 29.07.2020
 12. Projektligji për Azilin në RSHRelacioni
 13. Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët”RELACIONI
 14. Projektligji “Për trajtimin financiar me pension shërbimi të punonjësve të Policisë së Shtetit që ndërpresin marrëdhëniet e punës”  –  RELACIONI
 15. Paketa me ndryshime në Kodin Penal_MB – Maj 2019
 16. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 17. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
 18. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 19. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT
 20. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 21. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 22. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 23. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 24. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 25. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 26. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 27. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 28. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 29. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 30. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 31. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 32. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 33. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 34. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 35. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 36. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 37. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 38. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 39. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 40. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 41. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 42. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 43. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 44. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 45. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 46. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 47. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 48. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”