Elbasan, shpallje për shpronësim në Bashkinë e Elbasanit – 27 tetor

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM

Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur.

Subjekti kërkues është Bashkia e Elbasanit. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim.

Vlera e shpronësimit të pronarëve, që do të shpronësohen për shkak disa shtesave dhe ndryshimeve në VKM nr. 205 datë 09.04.2014 dhe VKM nr.432 datë 02.07.2014”. në Bashkinë e Elbasanit është 4 904 576.89 (katër milion e nëntëqind e katër mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë, pikë tetëdhjetë e nëntë) lekë.

  1. Lista e pronave te Bashkise Elbasan per shpronesim