Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë

Në zbatim të programit politik të Këshillit të Ministrave, të funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, ky dokument synon të përcaktojë prioritetet, objektivat dhe masat kryesore, në përpjekjen për arritjen e standardeve të shtetit të së drejtës në fushën e sigurisë dhe rendit publik, në parandalimin dhe luftën ndaj krimit, në shërbim të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

DOKUMENTAT E BASHKËNGJITURA