Baza ligjore e MPB-së

Baza Ligjore

Marrëveshje Bashkëpunimi Për Funksionimin e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për Viktimat dhe Viktimat E Mundshme të Trafikimit të Personave – 15.06.2012

Procedurat Standarde të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – 2011 

Protokoll Shtesë Për Luftën kundër Trafikimit ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës (shqip, english, srpski) – 2012 

VKM Nr. 8 datë 05.01.2002 Për Krijimin e Komitetit Shtetëror të Luftës Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

VKM Nr. 171, datë 11.02.2005 “Për Miratimin e Strategjisë Kombëtare kundër Trafikimit të Fëmijëve dhe Mbrojtjes së Fëmijëve Viktima të Trafikimit” dhe Shtojca e VKM Nr. 8, datë 05.01.2002 “Për K

Urdhër Nr. 203 datë 19.02.2005 “Për Mënyrën e Funksionimit të Njësisë Antitrafik”

Marrëveshja e Bashkëpunimit, datë 18.07.2005 “Për Krijimin e një Mekanizmi Kombëtar Referimi për Identifikimin dhe Asistencën e Viktimave të Trafikimit”

Urdhër i Përbashkët Nr. 1192, datë 19.05.2006 “Për ngritjen e Autoritetit Përgjegjës për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave të trafikimit dhe përcaktimin e detyrave të institucioneve të përfshira

Urdhër Nr. 139, datë 19.06.2006 “Për Krijimin e Komiteteve Rajonale të Luftës Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore”

Udhëzim Nr. 30 datë 05.02.2010 “Për veprimin e përbashkët të Strukturave Zbatuese të Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore”

Ligji Nr. 8920 datë 11.07.2002 “Për Ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara” kundër krimit të organizuar dhe 2 (dy) protokollet e saj shtesë”

Ligji Nr. 9834,datë 22.11.2007 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin Opsional të Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve, për shitjen e fëmijëve, prostitucionin e fëmijëve

Ligj Nr. 9642 datë 20.112006 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës dhe masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore”

Ligji Nr. 9544 datë 29.05.2006 “ Për Ratifikimin e Marrëveshjes me Greqinë, për Mbrojtjen dhe Asistencën për Fëmijët Viktima të Trafikimit”

VKM Nr.653, dt.17.10.2005 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.8, DT.5.1.2002 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR KSHLKTQNJ

VKM Nr.1083, dt.23.07.2008 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË LUFTËS KUNDËR TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE, 2008-2010, SI DHE TË DOKUMENTIT PLOTËSUES “STRATEGJIA KOMBËTARE PËR LUFTËN KUNDËR