QSHAMT shpall 3 vendet vakante - Aplikoni deri në 25 Shkurt 2020 - Ministria e Brendshme
Postuar më: 13/02/2020

QSHAMT shpall 3 vendet vakante – Aplikoni deri në 25 Shkurt 2020

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit, e sistemit të Ministrisë së Brendshme (QSHAMT) shpall  3 vendet vakante

 

Drejtor Teknik – Kategoria e pagës III-a, 1 vend

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicion:

 • Organizon punën për njohjen e legjislacionit dhe akteve normative që kanë të bëjnë me administrimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të transportit.
 • Ndjek realizimin e normativave të vendosura për gatishmërinë teknike të mjeteve të transportit.
 • Ndjek dhe organizon punën për kontrollin e gjendjes teknike dhe të shfrytëzimit të mjeteve të transportit kudo që janë, punojnë dhe parkohen.
 • Ndjek dhe kontrollon grafikët, cilësinë e shërbimeve teknike dhe riparimin e mjeteve të transportit.
 • Organizon punën dhe merr masat e duhura teknike për mbështetjen me transport dhe shfrytëzimin e mjeteve në përputhje me legjislacionin, si dhe në bazë të urdhrave dhe udhëzimeve që jepen.
 • Organizon punën për daljen e mjeteve të transportit në shfrytëzim sipas kërkesave të Kodit Rrugor të RSH-së, urdhrave e udhëzimeve të Ministrit të Brendshëm dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
 • Ndjek, kontrollon dhe verifikon përgatitjen teknike dhe profesionale të specialistëve dhe punonjësve sipas strukturës organike të Drejtorisë Teknike, duke propozuar masat përkatëse sipas rasteve për trajnime specifike
 • Ndjek, kontrollon dhe merr masat e duhura organizative dhe teknike për zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë, masat e mbrojtjes kundër zjarrit si dhe mbrojtjen e shëndetit të personelit.
 • Ndjek, kontrollon, verifikon, përgjigjet dhe propozon mbi aftësitë tekniko-profesionale dhe disiplinën në punë për gjithë personelin që punësohet sipas strukturës organike përkatëse.
 • Ndjek, kontrollon dhe verifikon disiplinën formale në punë për të gjithë personelin në organikë të Drejtorisë Teknike.
 • Bën planizimin mujor dhe vjetor të veprimtarisë së Drejtorisë Teknike dhe merr masat e duhura për zbatimin dhe analizën e realizimit të detyrave të planizuara me sektorët përkatës.
 • I propozon Drejtorit të Përgjithshëm ndryshime në strukturat teknike që drejton në funksion të realizimit të detyrave të përcaktuara.
 • I propozon Drejtorit të Përgjithshëm ndryshime dhe masa administrative për personelin që nuk plotëson kriteret e vendosura, për thyerjet e disiplinës teknike, etike dhe të Kodit të Punës si dhe jep propozime konkrete për ata që do të shpërblehen për punë dhe aftësi profesionale të mirë.

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion:

a) të jetë shtetas shqiptar;

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c) të zotërojëgjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna për shkak të thyerjeve të rënda të disiplinës apo me faj;

e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat etjera specifike për pozicionin përkatës

Kritere të posaçme:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë ose ciklin e plotë Bachelor + Master Inxhinieri Mekanik, Automotive, Mekatronike ose në fushën e Menaxhimit të përgjithshëm
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet në fushat respektive në lidhje me profilin
 • Të ketë eksperiencë pune në nivel menaxherial të paktën 3 vjet
 • Të jetë i certifikuar për zotërimin e paketës Microsoft Office apo dhe programeve të profilit automative
 • Të ketë dëshminë DAP është përparësi

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve:

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim/Letër motivimi
 2. Jetëshkrim
 3. Fotokopje të diplomës Master Shkencor/Master Profesional (përfshirë edhe diplomën Bachelor).
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 7. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 8. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm ose vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 9. Vërtetim nga institucioni/punëdhënësi që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.

 • Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 25.02.2020, nëpërmjet: postës zyrtare / e-mail info@qshamt.gov.al/dorëzimit në protokollin e QSHAMT, Njësia Administrative nr.5, Rruga “Muhedin Llagami, Tiranë
 • Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni kualifikimit dhe vlerësimit do të kryhet brenda Brenda datës 28.02.2020 si dhe njoftimi i kandidatëve të suksesshëm brenda datës 04.03.2020

 

 

Përgjegjës i Sektorit të Riparimit, Drejtoria Teknike – Kategoria e pagës IV-b, 1 vend

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicion:

 • Të krijojë kornizën e nevojshme rregulluese për të realizuar një funksionim sa më të kontrolluar, efektiv dhe eficient të Sektorit të Riparimit të Mjeteve.
 • Të mundësojë profesionalizëm dhe qëndrueshmëri në funksionimin e brendshëm të Sektorit të Riparimit të Mjeteve.
 • Të njohë e zbatojë aktet ligjore e nënligjore, vendimet dhe aktet e tjera normative që kanë të bëjnë me gatishmërinë teknike të mjeteve lëvizëse, mirëmbajtjen dhe vënien e tyre në qarkullim, ruajtjen, miradministrimin dhe përdorimin e vlerave monetare e materiale që rregullojnë e administrojnë praktikat e riparimit të mjeteve e pajisjeve.
 • Harton përshkrimin e punës për çdo vend pune sipas strukturës organizative të miratuar.
 • Përgatit planet e punës vjetore dhe mujore dhe parashikon në planet mujore të punës të gjitha detyrat që i dalin Sektorit të Riparimit të Mjeteve sipas fushave përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre, duke bërë çdo muaj analizën në nivel sektori, në zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet e miratuara.
 • Bën shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga punonjësit e veçantë.
 • Formulon shkresa me karakter informativ për Drejtorin Teknik, në emër të sektorit.
 • Kryen analiza periodike lidhur me ecurinë e punës së sektorit dhe raporton pranë Drejtorit Teknik për veprimtarinë e sektorit.
 • Merr masat e duhura organizative e teknike për zbatimin e rregullave të vendosura për pranimin dhe daljen e automjeteve nga riparimi.
 • Nëpërmjet riparimit dhe shërbimeve teknike të mjeteve siguron gatishmërinë teknike sipas koeficientëve të miratuar.
 • Kontrollon dhe merr masat e duhura për zbatimin e kërkesave teknike të përcaktuara në teknologjinë e mirëmbajtjes dhe riparimit të mjeteve si dhe kryerjen në kohë dhe cilësi të punimeve sipas grafikëve të miratuara apo urdhrave të punimeve të lëshuara nga Drejtoria Teknike.
 • Plotëson praktikat dokumentare të procesit të riparimit, sipas formularëve të miratuar për këtë qëllim.
 • Ndihmon dhe ndjek procedurat e administrimit të vlerave materiale, sipas kodifikim-standardizimit, në magazinën e pjesëve të këmbimit, lëndës së parë dhe atrecaturës.
 • Ndjek administrimin e pjesëve të ndërrimit nga dalja e magazinës, vendosjen në automjet dhe hyrjen në magazinën e administrimit të pjesëve jashtë përdorimit.
 • Analizon dhe përpunon të dhëna për nevojat materiale, pjesë këmbimi, lëndë të parë dhe atrecaturë, sipas fondeve të miratuara, për riparimin e mirëmbajtjen e mjeteve, mbi bazën e normativave.
 • Përgjigjet për administrimin dhe efikasitetin e përdorimit të makinerive, pajisjeve dhe atrecaturës, në inventar të Sektorit të Riparimit të Mjeteve.
 • Mban përgjegjësi për ruajtjen dhe administrimin e mjeteve, të cilat janë në riparim pranë Sektorit të Riparimit të Mjeteve.
 • Formulon dhe trajnon efektivin teknik mbi zbatimin e rregullave të sigurimit teknik në punë, referuar Kodit të Punës të RSH-së dhe akteve të tjera normative për këtë qëllim.
 • Merr masa për sigurimin e objekteve dhe të mjeteve, të cilat janë në riparim nga rreziku i zjarrit. Formulon dhe trajnon efektivin teknik për masat e zbatimit të detyrave në raste të rrezikut të zjarrit, brenda orarit të punës, referuar Kodit të Punës të RSH-së dhe akteve të tjera normative për këtë qëllim.
 • Rakordon periodikisht me Sektorin e Pranimit, Profilaksisë dhe Kontrollit të Mjeteve si dhe me Sektorin e Buxhetit dhe Financës për pasqyrimin në dokumentacionin teknik të shpenzimeve të bëra nga strukturat teknike.
 • Merr pjesë aktive në të gjitha komisionet teknike të organizuara nga QSHAMT.
 • Përgjigjet dhe propozon masa mbi aftësitë tekniko-profesionale dhe disiplinën në punë për personelin e mirëmbajtjes, që emërohet apo largohet nga puna sipas organikës.

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion:

Kritere të përgjithshme:

a) të jetë shtetas shqiptar;

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c) të zotërojëgjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna për shkak të thyerjeve të rënda të disiplinës apo me faj;

e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat etjera specifike për pozicionin përkatës

Kritere të posaçme:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë ose ciklin e plotë Bachelor + Master për Inxhinieri Mekanike, Automative, Mekatronike
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet në këtë fushë
 • Të jetë i certifikuar për zotërimin e paketës Microsoft Office apo dhe programeve të profilit
 • Të ketë liçensën DAP është përparësi

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve:

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim/Letër motivimi
 2. Jetëshkrim
 3. Fotokopje të diplomës Master Shkencor / Master Profesional (përfshirë edhe diplomën Bachelor).
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 7. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 8. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm ose vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 9. Vërtetim nga institucioni/punëdhënësi që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.

 • Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 25.02.2020, nëpërmjet: postës zyrtare / e-mail info@qshamt.gov.al/dorëzimit në protokollin e QSHAMT, Njësia Administrative nr.5, Rruga “Muhedin Llagami, Tiranë
 • Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni kualifikimit dhe vlerësimit do të kryhet brenda datës 28.02.2020 si dhe njoftimi i kandidatëve të suksesshëm brenda datës 04.03.2020.

 

Teknik i mesëm mekanik, Sektori i Riparimit – Kategoria e pagës VI, 1 vend

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin:

 • Sipas profesionit realizon praktikën riparuese të mjeteve të transportit, në zbatim të detyrës së dhënë nga eprori i tij.
 • Është përgjegjës për kryerjen me cilësi dhe në kohë të riparimit të mjetit të transportit, në profesionin që ai mbulon.
 • Të njohë në prefeksion ndërtimin, funksionimin dhe procesin teknologjik të riparimit të sistemeve, pajisjeve dhe agregateve të mjeteve të transportit.
 • Kërkesë të vazhdueshme trajnimi për ngritjen tekniko-profesionale për zotërimin e teknologjisë riparuese të mjeteve të reja në kompletim të QSHAMT-së.
 • Të zbatojë me korrektësi disiplinën në punë në zbatim të Kodit të Punës dhe rregullave të vendosura nga Drejtori i Përgjithshëm i QSHAMT-së.
 • Të njohë dhe zbatojë me rigorozitet rregullat e sigurimit teknik në punë dhe ato të mbrojtjes nga zjarri dhe të marrë pjesë aktive në shuarjen e tij.

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion:

Kritere të përgjithshme:

a) të jetë shtetas shqiptar;

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna për shkak të thyerjeve të rënda të disiplinës apo me faj;

e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat etjera specifike për pozicionin përkatës

Kritere të posaçme:

 • Të ketë përfunduar minimalisht arsimim të mesëm4 vjeçar ose 2 vjeçar në profilin mekanik-elektrik-elektronik
 • Të ketë eksperiencë pune në profesionin e mekanikut, shoferit ose profesione të ngjashme në lidhje me profilin të paktën 6 muaj
 • Te ketë arsimimin Bachelor në fushat Elektronike, Elektro-mekanike është përparësi

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve:

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim
 3. Fotokopje të dokumentit të përfundimit të arsimit;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 7. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 8. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm ose vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 9. Vërtetim nga institucioni/punëdhënësi që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, duhet të bëhet brenda datës 25.02.2020, nëpërmjet: postës zyrtare/e-mail info@qshamt.gov.al/dorëzimit në protokollin e QSHAMT, Njësia Administrative nr.5, Rruga “Muhedin Llagami”, Tiranë.

Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni kualifikimit dhe vlerësimit do të kryhet brenda datës 28.02.2020 si dhe njoftimi i kandidatëve të suksesshëm brenda datës 04.03.2020.