Shpallen rezultatet e testimit në Bashkinë Lezhë - Ministria e Brendshme
Postuar më: 08/10/2018

Shpallen rezultatet e testimit në Bashkinë Lezhë

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 01.10.2018 zhvilloi për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative te Bashkisë Lezhë.

Në vijim të detyrimeve që rrjedhin nga akti i lartpërmendur, komisioni i vlerësimit të testimit, i ngritur sipas Urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm, datë 01.10.2018, “Për vlerësimin e testimit për nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile në bashki”, korrigjoi testimet e kandidatëve.

Pasi korrigjoi nivelin e njohurive për pjesëmarrësit në testimin e zhvilluar më datë 01.10.2018 Komisioni vlerësoi dhe konsideron si të rregullt testimin e zhvilluar, duke i renditur sipas pikëve;

Bashkia Lezhë

 1. Denada Pjetrushi                       59        pikë
 2. Enkeleida Shyti                           47       pikë
 3. Egra Zefi                                       40       pikë
 4. Jetmira Leka                                  2        pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Blinisht

 1. Anjeta Goduni                         78        pikë
 2. Evaristo Coli                            50        pikë
 3. Arseva Lemezhi                       13        pikë

Njësia Administrative Balldren

 1. Enxhi Lushaku                         97        pikë
 2. Silvia Vata                                 95        pikë
 3. Flora Mllugja                            86        pikë
 4. Blerina Ndreka                         84        pikë
 5. Donika Kola                              14        pikë

Njësia Administrative Dajç

 1. Ndrek Ndreca                         28        pikë
 2. Vitore Zefi                                 7         pikë
 3. Ernest Gazuli                           0         pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë më shumë se 50 pikë.

Shënim: Çdo i interesuar që pretendon se nuk i është pasqyruar drejt rezultati nga komisioni i vlerësimit të testimit, në mbështetje të pikës 1 KREU V të Rregullores miratuar me Urdhrin e Ministrit të Punëve të Brendshme, mund të paraqesë pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile, brenda 5 ditëve nga dalja e njoftimit, ankimin për rishikim të testimit.