Rendi dhe Siguria

 1.  Projektligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014, “Për policinë e Shtetit”, të ndryshuar – 05.12.2018
 2. Marrëveshje e bashkëpunimit, ndërmjet Qeverise dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)
 3. Memorandumi i qëllimit Shqipëri-SHBA për instalimin dhe përdorimin e sistemit për krahasimin dhe vlerësimin e sigurt të identifikimit personal
 4. Ligji nr.12/2018 për Vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës dhe SHÇBA në MB
 5. Ligji për “Policinë e Shtetit”
 6. Vendim për ruajtjen dhe mbrojtjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve
 7. Udhëzim i përbashkët për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të sigurisë publike
 8. Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë
 9. Ligji për “Policinë e Shtetit”
 10. Vendim për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë të Gardës
 11. Marrëveshje ndërmjet KM dhe Suedisë për Programin “Forcimi i Policimit në Komunitet” (2017-2020)
 12. Ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/201
 13. Rregullore e Ministrisë së Brendshme
 14. Vendim për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të Policisë, në rast të dëmtimit të rëndë të pronës, për shkak të detyrës
 15. Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit
 16. Ligji Nr.108/2013, ‘Për të Huajt’
 17. Udhëzues për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor (FJSA)
 18. Lligji “Për Kontrollin Kufitar”
 19. Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit
 20. Vendimi për uniformën e Policisë Rrugore (foto)
 21. Rregullore e Policisë së Shtetit – 2015
 22. Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015
 23. Kodi Rrugor
 24. VKM – Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSH
 25. VKM – Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e PSH
 26. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”
 27. Ligj “Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të PSH”
 28. Ligj “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”
 29. Ligji “Për pagat e punonjësve të personelit të hetimit, të inspektimit dhe të shërbimeve mbështetëse në shërbimin e kontrollit të brendshëm”
 30. Ligji per organizimin dhe funksionimin e Policise gjyqesore
 31. Ligj për “Të huajt”
 32. Ligj për “Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”
 33. Vendim nr.942, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Punëve të Brendshme”
 34. Ligj “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”
 35. Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë
 36. Ligj për “Licensat, Autorizimet dhe Lejet”
 37. Ligj për “Mbrojtjen e të dhënave personale”
 38. Baza ligjore e MPB-së
 39. Ligj për “Shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”
 40. VKM Nr.554, dt.03.07.2013,”Per Percaktimin e Procedurave per Njohjen ose Fitimin e Shtetesise Shqiptare nga Personat me Origjine Shqiptare, me Perjashtim te Shtetasve te Republikes se Kosoves