Postuar më: 13 Gusht 2016

Projektligji "Për sistemin e adresave"

Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al

Dokumentat e bashkëngjitura