Baza Ligjore

Zyra e Koordinatorit Kombëtar kryen gjithë veprimtarinë e saj nëpërmjet Njësisë Antitrafik, strukturë e ngritur në bazë të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 203, datë 19.12.2005. Njësia Antitrafik përbëhet nga Drejtori i Njësisë Antitrafik dhe 4 Koordinatorë. Njësia Antitrafik drejtohet nga Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Personave dhe ka për detyrë të monitorojë dhe koordinojë të gjitha aktivitetet antitrafik në vend.

Zj. Elona Gjebrea (Hoxha), pas një eksperience të gjatë me shoqërinë civile  dhe botën akademike, që prej 4 tetorit 2013, drejton Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Çështjet e Luftës kundër Trafikimit të Personave. Përfshirja e personaliteteve të njohura të shoqërisë civile në angazhime publike dhe vendimmarrëse, i ka dhënë një dimension të ri real, mirëfunksionues, të gjitha hallkave të zinxhirit shtetëror, përfshirë këtu edhe një nga angazhimet premtimmbajtëse të qeverisë; luftën kundër krimit të organizuar dhe, për rrjedhojë, luftën kundër trafikimit të personave.

Detyrat e ngarkuara Njësisë Antitrafik:

  • Monitoron veprimtarinë e institucioneve të ngarkuara për zbatimin e Strategjisë    Kombëtare të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;
  • Bashkërendon punën me këto institucione në zbatim të detyrave të ngarkuara nga Strategjia Kombëtare e Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;
  • Mbledh nga institucionet e përfshira në Strategji dhe nga burime të tjera publike të dhëna për çështje të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore dhe i përpunon ato;
  • Administron bazën e të dhënave të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore dhe paraqet raporte përmbledhëse në Komitetin Shtetëror (Ndërministror) të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;
  • Propozon ndryshime dhe përmirësime në sistemet dhe mekanizmat e Strategjisë Kombëtare të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;
  • Nxit rritjen e transparencës së veprimtarisë së institucioneve shtetërore, me synim ndërgjegjësimin në këtë fushë, duke bashkëpunuar me institucionet e tjera dhe shoqërinë civile për këto çështje.
  • Gjithashtu Njësia Antitrafik kryen rolin e Sekretariatit Teknik të Komitetit                Shtetëror të Luftës kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.
Dokumentat e bashkëngjitura