Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2016

ZYRA PËR MONITORIMIN DHE LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE
Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2016

SHQIPËRIA: Grupi i 2-të

Shqipëria është vendburim dhe destinacion për burra, gra dhe fëmijë që i nënshtrohen trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe punës së detyruar. Gra dhe fëmijë shqiptarë bien pre e trafikimit kryesisht për qëllime shfrytëzimi seksual brenda Shqipërisë, në vendet fqinje Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi dhe Greqi, si edhe në vende të tjera të Europës. Viktimat shqiptare dhe disa të huaja u nënshtrohen punës së detyruar në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e turizmit. Fëmijët, përfshirë ata me origjinë etnike rome ose egjiptiano-ballkanike, i nënshtrohen lypjes me detyrim si edhe formave të tjera të punës së detyruar në Shqipëri dhe në vendet fqinje. Vajzat janë të prekshme nga trafikimi për qëllime shfrytëzimi seksual.

Dokumentat e bashkëngjitura